కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

The Great Fall – A Divine Vision – A Resonance of Faith

For He, who remains indescribable even by the scores of Vedas and myriad of Myths woven on this scared lands by the most spiritual of the sages throughout the ages. For our sake, let’s call Him. . . Shiva! Part 1: Where is it we were going? I do not remember. Or, is it like…

The Deific Cycle of Bholenath – A Tale of Divine Intervention

Him and The Pillars: The thousands of pillars that stand letting the roof guard the tens of thousands of people in the temple strike a smiling similarity between what I think of my own life. Pillars – they are architectural monuments. They stand defeating the sands of time. They mark the existence of a temple…

The Cosmic Accident – The Three Arrows of The Lord

“प्रपञ्चसृष्  ट्युन्मुखला  सयकायी  समस्तसा  महारकताण्डवाया  | जगज्जनन्यै  जगदेकपित्रे  नमः  शिवायै  च   नमः  शिवाय  || “ “Prapancha srushtyun muka lasyakayai, Samastha samharaka thandavaya, Jagat jananyai Jagatheka pithre, Nama Shivayai cha namashivaya.” “My salutations to both Parvathi and Shiva, To Her whose dance marks the creation of the world, To Him whose dance destroys everything, To…

That Poor Little B*TCH – A Short Story

People always tend to tell others what’s right and what’s not. I don’t know on which basis they do that. I’m fucking forty years old and I still don’t understand how things tend to get segregated into good and bad. Even sucking smelly things is a really good thing for people and how can something…

Keep The Light Safe – An Indian Poem

There’s a place for sure, Where this race can cure, All the disease, and precede, With all its glory, till the end of times, Just as it begun, With the goblet of wisdom, At the advent of time. This nation, with all its grace, Shall not perish and fade away, No grave danger is in…

Maya – The Ultimate “Illusion” of Life?

{Being so naive, I apologize if I exclude something importantly orthodox or I exploit anything too much on bias. Let’s go then?} Maya, the illusion of Life is one of the most intricate concepts of Hinduism (as people around the world are calling this religion; the name of it, I too don’t know, and I…