కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

The Stinking Skin – The King of Seas

There is a lot to say; there was so less. There is so much to think; there was nothing at all. There was a whole world to go; there is no place like home. Home. The more I think, the more vague it becomes. The more I try to remember, the more I forget, and…

Colonel Aureliano Buendia

{Every aspired writer might have his inspiration; by whom he would be very much shaken till nerves and gets furiously invoked to make great work and pay tribute to the one who caused the stirs of revolution take place in his abode of desire. I too have one: Gabriel García Márquez, the greatest writer ever and the most favorite for me. His writing technique and mastery of Magic Realism is something I just can’t take off my mind. I hope I won’t disgrace his mastery. I took up this work to heart, just trying to express how much love I have befallen with his untanned and immortal characters.}