కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

The Digital and Emotional Dependency in The Modern Era

Now, let us assume that the ideals and idea of self-confidence is also a skill. Then, let us have a mock-conclusion, from our basic level observations, that this skill of being self-confident is highly lacking in this day’s average human-being.

The Stinking Skin – The King of Seas

There is a lot to say; there was so less. There is so much to think; there was nothing at all. There was a whole world to go; there is no place like home. Home. The more I think, the more vague it becomes. The more I try to remember, the more I forget, and…

That Poor Little B*TCH – A Short Story

People always tend to tell others what’s right and what’s not. I don’t know on which basis they do that. I’m fucking forty years old and I still don’t understand how things tend to get segregated into good and bad. Even sucking smelly things is a really good thing for people and how can something…

Keep The Light Safe – An Indian Poem

There’s a place for sure, Where this race can cure, All the disease, and precede, With all its glory, till the end of times, Just as it begun, With the goblet of wisdom, At the advent of time. This nation, with all its grace, Shall not perish and fade away, No grave danger is in…