కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

In the Quest of Light #1: A Promise Made to the Woman.

{Authors Note: The semi-epic journey I am going to elaborate through this series of journals is not a subject of debate of being a fact or fiction. This is a writer’s voice and I hope you’d enjoy these as they are, trying not to decode too much or trying not to deduce the facts from…

The School Journal #4 – The Drenching Rain of Love

. . . Cntd #3 “Saware aai jaiyo saware,Saware aai jaiyo sawareHo jamuna kinare mora gav, mora gavJamuna kinare mora gav, Mora gav, mora gavSaware aai jaiyo sawareSaware aai jaiyo saware Jamuna kinare meri unchi haveli, Jamuna kinare meri unchi haveliBraj ki hu main nar nawali, Braj ki hu main nar nawaliRadha rangili mero naam,…

The Stinking Skin – The King of Seas

There is a lot to say; there was so less. There is so much to think; there was nothing at all. There was a whole world to go; there is no place like home. Home. The more I think, the more vague it becomes. The more I try to remember, the more I forget, and…

The School Journal #3 – An Amalgamation of A Thousand Emotions.

. . . Cntd of #2 The Boring Intro: I don’t think there is an immediate need to write about everything that’s happening here just because I name this a journal. Its been a while I updated anything about The School thing. I’m the past few days, I’ve really been very very obsessed with the…

Cost of Wicky’s Mood Swing – A Short Story!

{The feature image is mine – Pixelated for fun!} So then, not like everyday, Wicky is driving his bike very carefully. He isn’t always cautious while he drives. No. He is very reckless. That’s what his friend Kiran often disapproves. Kiran doesn’t like Wicky driving recklessly, but Wicky doesn’t care. Kiran too isn’t worrying about…

That Poor Little B*TCH – A Short Story

People always tend to tell others what’s right and what’s not. I don’t know on which basis they do that. I’m fucking forty years old and I still don’t understand how things tend to get segregated into good and bad. Even sucking smelly things is a really good thing for people and how can something…