కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

The Digital and Emotional Dependency in The Modern Era

Now, let us assume that the ideals and idea of self-confidence is also a skill. Then, let us have a mock-conclusion, from our basic level observations, that this skill of being self-confident is highly lacking in this day’s average human-being.

The Great Fall – A Divine Vision – A Resonance of Faith

For He, who remains indescribable even by the scores of Vedas and myriad of Myths woven on this scared lands by the most spiritual of the sages throughout the ages. For our sake, let’s call Him. . . Shiva! Part 1: Where is it we were going? I do not remember. Or, is it like…

The Stinking Skin – The King of Seas

There is a lot to say; there was so less. There is so much to think; there was nothing at all. There was a whole world to go; there is no place like home. Home. The more I think, the more vague it becomes. The more I try to remember, the more I forget, and…

That Poor Little B*TCH – A Short Story

People always tend to tell others what’s right and what’s not. I don’t know on which basis they do that. I’m fucking forty years old and I still don’t understand how things tend to get segregated into good and bad. Even sucking smelly things is a really good thing for people and how can something…

The School Journal #2 – The Discovery of Self & The Tenth D2

. . . Cntd of #1 The times when we feel we’ve lost the whole world just because we’ve lost one single entity to which we’ve attached so much of emotional importance is horrible. Almost all, every one of us has felt that. The horrid meditations of a scarred minds are the most horrific things…