కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో (ప్రక్రియలో ఉంది)

ప్రేమ ప్రేమను తప్ప మరొకటి ఇవ్వదు. ప్రేమ ప్రేమను తప్ప మరి ఏదీ తీసుకోదు. ప్రేమ ఎవ్వరినీ బలవంతముగా ఆవహించదు, లేక ఎవ్వరిచేతా ఆవహింపబడదు. ప్రేమ ప్రేమగా ఉంటే అంతే చాలు.

The Deific Cycle of Bholenath – A Tale of Divine Intervention

Him and The Pillars: The thousands of pillars that stand letting the roof guard the tens of thousands of people in the temple strike a smiling similarity between what I think of my own life. Pillars – they are architectural monuments. They stand defeating the sands of time. They mark the existence of a temple…

The School Journal #3 – An Amalgamation of A Thousand Emotions.

. . . Cntd of #2 The Boring Intro: I don’t think there is an immediate need to write about everything that’s happening here just because I name this a journal. Its been a while I updated anything about The School thing. I’m the past few days, I’ve really been very very obsessed with the…

Maya – The Ultimate “Illusion” of Life?

{Being so naive, I apologize if I exclude something importantly orthodox or I exploit anything too much on bias. Let’s go then?} Maya, the illusion of Life is one of the most intricate concepts of Hinduism (as people around the world are calling this religion; the name of it, I too don’t know, and I…