కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

In the Quest of Light #3: Mist, Mountains and My Muse.

. . . . Cntd of #2 Chapter 12: “Wicky simply cannot live without her,” this is how I wanted to start this installment. Because this basically is about Wicky and Wicky’s only woman – nothing else. So, yes; Wicky cannot live without her. After the tumultuous tour to Kodai to show his love that…

In the Quest of Light #2: Tyres, Trains and Tears.

. . . . Cntd of #1 Chapter 6: It is a need that I pay my orison to the one who is watching everything that is happening. Who knows it all than Him who has commenced me into this journey? There are a thousand times we both (I and my woman) have thought that…

The Deific Cycle of Bholenath – A Tale of Divine Intervention

Him and The Pillars: The thousands of pillars that stand letting the roof guard the tens of thousands of people in the temple strike a smiling similarity between what I think of my own life. Pillars – they are architectural monuments. They stand defeating the sands of time. They mark the existence of a temple…

The School Journal #3 – An Amalgamation of A Thousand Emotions.

. . . Cntd of #2 The Boring Intro: I don’t think there is an immediate need to write about everything that’s happening here just because I name this a journal. Its been a while I updated anything about The School thing. I’m the past few days, I’ve really been very very obsessed with the…

Cost of Wicky’s Mood Swing – A Short Story!

{The feature image is mine – Pixelated for fun!} So then, not like everyday, Wicky is driving his bike very carefully. He isn’t always cautious while he drives. No. He is very reckless. That’s what his friend Kiran often disapproves. Kiran doesn’t like Wicky driving recklessly, but Wicky doesn’t care. Kiran too isn’t worrying about…

The School Journal #2 – The Discovery of Self & The Tenth D2

. . . Cntd of #1 The times when we feel we’ve lost the whole world just because we’ve lost one single entity to which we’ve attached so much of emotional importance is horrible. Almost all, every one of us has felt that. The horrid meditations of a scarred minds are the most horrific things…

The School Journal #1 – The Desperate Remedy!

How I Landed Up In The School: Going through the past few days is not as easy as going through the days before those. “Happy life,” is what anyone would name mine and my friends’ and yes, we were happy and content with what we were doing. All of a sudden, many things broke down…