కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

In the Quest of Light #3: Mist, Mountains and My Muse.

. . . . Cntd of #2 Chapter 12: “Wicky simply cannot live without her,” this is how I wanted to start this installment. Because this basically is about Wicky and Wicky’s only woman – nothing else. So, yes; Wicky cannot live without her. After the tumultuous tour to Kodai to show his love that…

In the Quest of Light #2: Tyres, Trains and Tears.

. . . . Cntd of #1 Chapter 6: It is a need that I pay my orison to the one who is watching everything that is happening. Who knows it all than Him who has commenced me into this journey? There are a thousand times we both (I and my woman) have thought that…

The Stinking Skin – The King of Seas

There is a lot to say; there was so less. There is so much to think; there was nothing at all. There was a whole world to go; there is no place like home. Home. The more I think, the more vague it becomes. The more I try to remember, the more I forget, and…

Cost of Wicky’s Mood Swing – A Short Story!

{The feature image is mine – Pixelated for fun!} So then, not like everyday, Wicky is driving his bike very carefully. He isn’t always cautious while he drives. No. He is very reckless. That’s what his friend Kiran often disapproves. Kiran doesn’t like Wicky driving recklessly, but Wicky doesn’t care. Kiran too isn’t worrying about…

The Mascara Eyes – Dark Moons in an Eclipsed, Sun-Lit Sky!

The Killing Passion: The craving for the sight of a pair of eyes is both fascinating and highly confusing. The passion to dive in them, to dwell in those is a labyrinth which no man can completely comprehend. What is it? How does it feel? I cannot express; I am not blessed with the divine…