కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

The Digital and Emotional Dependency in The Modern Era

Now, let us assume that the ideals and idea of self-confidence is also a skill. Then, let us have a mock-conclusion, from our basic level observations, that this skill of being self-confident is highly lacking in this day’s average human-being.

The School Journal #6 – The Dawning Climax!

. . . Cntd #5 The Teacher’s Note! This was supposed to be a really happy episode of this nearing-the-ending journal series, but the moment I kept the sub-title ‘The Dawning Climax,’ my god, haha, the end is nearing, and I suddenly became conscious of it. But let us not talk about that now. The…

The Stinking Skin – The King of Seas

There is a lot to say; there was so less. There is so much to think; there was nothing at all. There was a whole world to go; there is no place like home. Home. The more I think, the more vague it becomes. The more I try to remember, the more I forget, and…

The School Journal #3 – An Amalgamation of A Thousand Emotions.

. . . Cntd of #2 The Boring Intro: I don’t think there is an immediate need to write about everything that’s happening here just because I name this a journal. Its been a while I updated anything about The School thing. I’m the past few days, I’ve really been very very obsessed with the…

The Mascara Eyes – Dark Moons in an Eclipsed, Sun-Lit Sky!

The Killing Passion: The craving for the sight of a pair of eyes is both fascinating and highly confusing. The passion to dive in them, to dwell in those is a labyrinth which no man can completely comprehend. What is it? How does it feel? I cannot express; I am not blessed with the divine…