కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో – #2

మీ మనసుని ఇచ్చిపుచుకొండి, కానీ అది బందికానా అవ్వకూడదు. ప్రకృతి మాత్రమే మీ మనసుకి నిజమైన యజమాని.

గుడి స్తంభాలు అన్నీ కలిసి గోపురాన్ని నిలబెట్టినా, విడిగానే కదా నిలుచున్నాయి? ఒక మర్రిచెట్టు నీడల్లో మరో మర్రిచెట్టు ఎదగలేదు కదా!

“The Testament of Love”

The Testament of Love. . .: One day, I shall just stand up and with a stupid smile on my face I shall say, “I want to quit.” If someone asks me why I want to, mm, I don’t know how I can express my feeling which I am feeling now. I would just look…

The School Journal #3 – An Amalgamation of A Thousand Emotions.

. . . Cntd of #2 The Boring Intro: I don’t think there is an immediate need to write about everything that’s happening here just because I name this a journal. Its been a while I updated anything about The School thing. I’m the past few days, I’ve really been very very obsessed with the…

That Poor Little B*TCH – A Short Story

People always tend to tell others what’s right and what’s not. I don’t know on which basis they do that. I’m fucking forty years old and I still don’t understand how things tend to get segregated into good and bad. Even sucking smelly things is a really good thing for people and how can something…