కహ్లీల్ గిబ్రాన్ “The Prophet” – అనువాదం, తెలుగులో (ప్రక్రియలో ఉంది)

ప్రేమ ప్రేమను తప్ప మరొకటి ఇవ్వదు. ప్రేమ ప్రేమను తప్ప మరి ఏదీ తీసుకోదు. ప్రేమ ఎవ్వరినీ బలవంతముగా ఆవహించదు, లేక ఎవ్వరిచేతా ఆవహింపబడదు. ప్రేమ ప్రేమగా ఉంటే అంతే చాలు.

“The Testament of Love”

The Testament of Love. . .: One day, I shall just stand up and with a stupid smile on my face I shall say, “I want to quit.” If someone asks me why I want to, mm, I don’t know how I can express my feeling which I am feeling now. I would just look…